Home
Daphne - Summary
Daphne - inleiding
Theodotus: Op de waerdigheydt vande aldersuyverste en alderheylichste Maghet Maria        Daphne - inleiding

 
 

Literatuur

Baak Griffioen, R. van, Jacob van Eyck's Der Fluyten Lust-hof (1644 - c1655). Diss. Stanford University 1988.

Grijp, L.P., Het Nederlandse lied in de Gouden Eeuw. Het mechanisme van de contrafactuur. Amsterdam 1991. Publicaties van het P.J. Meertens-Instituut voor dialectologie, volkskunde en naamkunde van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Deel 15.

Heijden, M.C.A. van der, Johannes Stalpart van der Wiele. Bloemlezing met inleiding en aantekeningen van M.C.A. van der Heijden. Volledig herziene uitgave van Het leven en de uitgelezen dichten van Joh. Stalpert van der Wiele, met inleiding en aantekeningen van J. van Vloten. Zutphen 1966. Klassiek letterkundig pantheon 83.

Knuvelder, G.P.M., Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel II. 5e, geheel herziene, druk. 's Hertogenbosch 1971.

Krul, J.H., Minne-spiegel ter Deughden. Amsterdam 1639.

Krul, J.H., Pampiere Wereld, ofte wereldsche oeffeninge. Begrijpende in vier deelen meest alle de rijmen, en werken, van I.H.Krul. Het vierde deel, bestaende in minnelyke zang-rymen. Amsterdam 1644.

New Encyclopaedia Britannica. 15th edition. Chicago etc. 1988.

Pers, D.P., De laetste vernieuwde Urania, of hemel-sang. Zijnde het II. deel van Bellopheron, of Lust tot wijsheydt. Amsterdam 1662.

Stalpart van der Wiele, J.B., Extractum Katholicum. Tegen alle gebreken van verwarde harsenen. Leuven 1637.

Starter, J.J., Friesche Lust-hof, beplant met verscheyde stichtelyke minne-liedekens, gedichten, en boertige kluchten. Tweede druk. Amsterdam 1622.

Starter, J.J., Friesche lust-hof, beplant met verscheyde stichtelyke minne-liedekens, gedichten, en boertige kluchten. Fotografische herdruk van de eerste druk uit 1621. Met een inleiding door L. Strengholt. Amsterdam 1974.

Theodotus S., Het paradys der gheestelijcke en kerckelijcke lof-sangen, op de pricipaelste feestdaghen des gheheelen jaers. Vierde druk. Antwerpen 1638.

Valerius, A. Neder-landtsche gedenck-clanck. Haarlem, 1626.
 
 

Discografie

Camerata Trajectina. Jacob van Eyck & Dutch Songs of the Golden Age. 1994. Philips 442 624-2.

Jacob van Eyck. "Der Fluyten Lust-Hof" (a selection). Marion Verbruggen, recorders. Los Angeles 1993. Harmonia mundi 907072. Samples!

Jacob van Eyck. Der Fluyten Lust-Hof. Sébastien Marq, blokfluit; Jill Feldman, sopraan; Rolf Lislevand, luit en gitaar. Z.p. 1997. Audivis Astrée E 8588.

Nederlands kamerkoor. Komt Vrienden In het Ronden. 25 Nederlandse Volksliedjes Bewerkt door Jetse Bremer. Nederlands Kamerkoor o.l.v. Uwe Gronostay. Rotterdam 1992. Wijnand van Hooff WVH064.

Valerius. Valerius' Gedenck-clanck. 26 Vaderlandse Liederen. Hilversum 1997. Mirasound 299269.
 

Illustraties

De illustraties geven het moment weer dat Daphne in een boom verandert. Ze zijn afkomstig van http://www.ku-eichstaett.de/SLF/Klassphil/grau/, waar alleen tamelijk cryptische aanduidingen over de makers te vinden zijn. De afbeelding in de inleiding is van Virgil Solis (1563-160). De afbeelding na het lied van Starter is die van een reliëf van Karl Peter Puille (omstreeks 1600).


 
 
 
Home
Daphne - Summary
Daphne - inleiding
Theodotus: Op de waerdigheydt vande aldersuyverste en alderheylichste Maghet Maria         Daphne - inleiding