Home
Daphne - Summary
Daphne - inleiding
Starter: Doen Daphne d'overschoone Maeght        Stalpart van der Wiele: Als Jola d'onberade Maegd

 
Valerius: Men brand, men blaeckt, men schend, men moort

Van de Zeeuwse notaris Adriaen Valerius (1575-1625) werd in 1626, kort na zijn dood, de Neder-landtsche Gedenck-clanck gepubliceerd. Het boek combineert een geschiedverhaal over de Opstand met liederen die deel uit zouden gaan maken van het nationaal erfgoed. Voor de liederen gebruikte hij vaak bekende melodieën. Het lied 'Men brand, men blaeckt, men schend, men moort' werd gebaseerd op de melodie van 'Doen Daphne'. Het is het oudste overgeleverde contrafact op de melodie. Het lied heeft betrekking op de voor de Opstand benauwde periode tussen de nederlagen van Graaf Lodewijk en Willem de Zwijger in 1668 en de inname van Den Briel in 1672, tijdens het bewind van de hertog van Alva.

Valerius geeft een tekst van één strofe. De tekst staat genoteerd onder notenbalken, en het is niet helemaal duidelijk hoe hij in verzen verdeeld moet worden. De melodie (hier te beluisteren) wijkt op een aantal plekken af van de melodie die Starter geeft (zie ook de toelichtingen). Mede daardoor kan Valerius meer lettergepen in eenzelfde muzikale frase kwijt dan Starter. In de laatste regels volgt zijn tekst ook niet de oorspronkelijke muzikale frasering. Ik heb houvast gezocht in de interpunctie, het gebruik van hoofdletters en het rijm. De aangegeven herhalingen staan niet in de tekst maar blijken uit de muzikale notatie. Het lied van Valerius is een voorbeeld van een contrafact dat alleen in de melodie herinnert aan het origineel.


 
Stem: Engelsche Daphne (Bron)
  Men brand, men blaeckt, men schend, men moort: Men brandt, men blaakt, men schendt, men moordt:
  't Arme volc laes! rechte voort 't Arme volk, och! rechte voort
  Lyd nu groot gewelt, Lijdt nu groot geweld,
  En wort seer ge-quelt. En wordt zeer gekweld.
 
[herhalen vanaf het begin]
 
     
5 Noyt dack van re-gen so druypen men sag, Nooit dak van regen zo druipen men zag,
  Ge-lyckmen 't volck weenen siet al den dag. Zoals men 't volk wenen ziet al den dag.
 
[herhalen vanaf 'Noyt dack']
 
     
  Rechtvaerdig Heere! siet ons aen; Rechtvaardig Here! ziet ons aan,
  En wil de tranen toch ontfaen, En wilt de tranen toch ontva'en,
  In een vat,  In een vat,
10 En thoont dat  En toont dat
  Ghy dierbaar hebt de on-noosel ziel, Gij dierbaar hebt, de onschuldig' ziel,
  Die u steets suchten-de te voet viel. Die u steeds zuchtende te voet viel.
 
[herhalen vanaf 'Rechtvaerdig']
 

 
Toelichtingen:
Melodie: De melodie die Valerius geeft valt te beluisteren (uitgevoerd op carillon door Boudewijn Zwart) op de CD Valerius' Gedenck-clanck. (Terug)
Bron: De tekst is overgenomen uit Valerius 1626, p.30. (Terug)
Blaakt: verbranden, verschroeien (Terug)
Rechte voort: ik lees dit als 'voortdurend', 'aanhoudend' (Terug)

 
 
 
Home
Daphne - Summary
Daphne - inleiding
Starter: Doen Daphne d'overschoone Maeght         Stalpart van der Wiele: Als Jola d'onberade Maegd