Archief

Een aantal oudere pagina's waarvan het me moeite kost er afscheid van te nemen:

Henrick Bruno, huisleraar van de kinderen van Huygens, was één van de vele 17e-eeuwse auteurs die een berijming van het Hooglied maakten. Je vindt hier een digitale versie van die tekst, gekoppeld aan het origineel (de Statenvertaling), met noten, variantenapparaat en inhoudelijke en technische verantwoording.

Eens beweerde Apollo immuun te zijn voor de kracht van Amor, die met zijn gouden pijl de harten van goden en mensen in liefde kon doen ontvlammen. Het was een uitnodiging die Amor niet kon weerstaan. Toen Apollo de mooie riviernimf Daphne zag, schoot Amor zijn pijlen af: de pijl met gouden punt voor Apollo, en de pijl met loden punt voor Daphne. Apollo was nu verliefd, maar Daphne wilde niets van hem weten. Ze sloeg voor hem op de vlucht, het bos in, en wat hij haar ook toeriep, ze liet zich niet vangen. Ze stierf liever dan Apollo zijn zin te geven; en toen hij haar dreigde in te halen smeekte ze de goden haar te doden. Toen Apollo haar eindelijk omhelsde, groeide er boomschors over haar lichaam en veranderden haar armen in takken.

'En daermede wierd Daphne vervormt in een boom', dichtte Jan Starter in 1622. De zeventiende-eeuwse dichter bewerkte een Engels lied over het droevige verhaal van Daphne en Apollo. Het Engelse lied was op zijn beurt een bewerking van de Metamorphoses van Ovidius, die het verhaal weer ontleende aan de Grieken. Maar de geschiedenis was daarmee nog niet afgelopen: tientallen lieddichters zouden de melodie en delen van de tekst van Starter gebruiken voor hun eigen liederen.

In deze bloemlezing zijn te lezen: een politieke klaagzang, een godsdienstige parabel, een bijbelse vertelling, een komisch liefdeslied en een lofzang op Maria. Met muziek!

Cristina Peri Rossi

Op naam van Urugayaans-Spaanse schrijfster Cristina Peri Rossi staat één van de mooiste boektitels uit de wereldliteratuur: Het museum der vergeefse moeiten. Ik was verkocht toen ik de betreffende titel (El museo de los esfuerzos inútiles) in de boekhandel zag staan. Voor verschillende gelegenheden heb ik een paar van haar verhalen geprobeerd te vertalen.


Reactions: pb@peterboot.nl